ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗೆಲುವಿನ

Read more